Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.efektywnoscsprzedazy24.pl („Serwis”) oraz cel jego utworzenia. Użytkownik winien korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.

2.     Administratorem Serwisu jest K2online.pl z siedzibą w Legionowie, ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo, NIP: 5240402410, zwana dalej „Administratorem”. Telefon kontaktowy +225103635, adres e-mail: biuro@k2online.pl

3.     Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych oraz możliwości podejmowania współpracy w zakresie korzystania z systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas rejestrujących.

4.     Każda z usług Serwisu świadczona jest na warunkach właściwych dla danego rodzaju usług, zatem szczegółowe warunki realizacji tych usług za pośrednictwem Serwisu są odrębnie określone i zamieszczone w obszarze Serwisu poświęconym danej usłudze. W zakresie nieuregulowanym w tak określonych warunkach świadczenia poszczególnych usług, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

5.     Usługodawcą większości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator. Jednak niektóre usługi świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi w Serwisu warunkami, a sam usługodawca oraz właściwy dla świadczonych przez niego usług regulamin, jest wyraźnie wskazany w Serwisu.

§ 2 Użytkownicy Serwisu

1.     Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

2.     Użytkownikiem mającym możliwość uzyskania dostępu do usług dostępnych w Serwisie staje się każda osoba fizyczna lub podmiot prawny, który zawarł umowę z Administratorem na korzystanie z usług dostępnych w Serwisie.

3.     Pod terminem „zawarcia umowy” rozumie się nawiązanie współpracy z Administratorem, w wyniku której zostaje zawarta umowa na wdrożenie lub korzystanie z systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas rejestrujących. Umowa zawierana jest przez strony z użyciem podpisu elektronicznego lub w sposób tradycyjny.

4.     Jeden użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

5.     Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika Serwisu bez uprzedniego podania przyczyny w przypadku, gdy:

a.     Użytkownik w swoich działaniach dokonywanych w obszarze Serwisu narusza przepisy obowiązującego prawa,

b.     Użytkownik łamie postanowienia Umowy lub niniejszego Regulaminu,

c.     Użytkownik podejmuje działania, które chociażby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,

d.     Użytkownik w jakikolwiek sposób działa na szkodę Serwisu, Administratora lub innych Użytkowników Serwisu.

6.     Każdy Użytkownik Serwisu posiada określony status, który wynika z treści zawartej między stronami umowy, w ramach którego realizuje szczegółowe uprawnienia do korzystania z usług Serwisu.

7.     Bierne przeglądanie zasobów Serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami Serwisu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora.

§ 3 Treści umieszczane w Serwisie

1.     Poszczególne elementy zawartości Serwisu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Administratorowi bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników Serwisu z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Serwisu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Serwisu.

2.     Użytkownik zobowiązany jest do umieszczania w Serwisie jedynie takich treści („Treści”), których udostępnianie za pośrednictwem Serwisu nie będzie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że nie będzie ono naruszać praw osób trzecich, w szczególności – dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.

3.     Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

a.     niepodejmowania działań takich jak:  – korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; 
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;

b.     korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora Serwisu.

c.     niezwłocznego powiadomienia Administratora, w sposób określony w § 9 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego indywidualnej nazwy lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4.     Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem w Serwisu Treści bezprawnych.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1.     W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy przekazują Administratorowi, ewentualnie – innym usługodawcom, swoje dane osobowe.

2.     W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu – K2online.pl z siedzibą w Legionowie, ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo, NIP: 5240402410.

3.     Użytkownicy Serwisu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Serwisie klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do odwołania – w każdym czasie – zgody na ich przetwarzanie.

4.     Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa, Administrator nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek odbiorcom.

5.     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części.

6.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Dane zbierane są dla oznaczonych celów zgodnych z prawem, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające – na wysokim poziomie – bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, chroniąc je przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem lub zaginięciem.

7.     Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, znajdujących się poza kontrolą Administratora, do których niniejsze zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania. W wypadku korzystania przez Użytkowników z witryn, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, operatorzy takich witryn mogą zbierać od Użytkowników dane, które będą wykorzystywane zgodnie ze przyjętymi przez nich zasadami, odmiennymi od zasad stosowanych przez Administratora Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne witryny internetowe. Administrator dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik opuszcza Serwis i przechodzi do zewnętrznych witryn poprzez żądanie kliknięcia w link lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

8.     Administrator Serwisu stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu.

9.     W celu zaktualizowania lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem na adres e – mail: biuro@k2online.pl bądź listownie na adres K2online.pl ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo.

§ 5 Odpowiedzialność Administratora

1.     Administrator Serwisu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Administrator Serwisu nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.     zawartość wszelkich informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu;

b.     szkody spowodowane zawartością wszelkich informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników,

c.     jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

d.     skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;

e.     szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Serwisu nie był w stanie zapobiec;

f.      jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

3.     Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

4.     Administrator Serwisu nie zezwala na użytkowanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora oraz na pobieranie jakichkolwiek informacji Użytkowników z Serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania, chyba że umowa między Stronami stanowi inaczej.

5.     W przypadku chęci prowadzenia działalności komercyjnej w ramach Serwisu lub pobrania treści Użytkowników z Serwisu, Użytkownik powinien każdorazowo zgłosić się do Administratora na adres mail: biuro@k2online.pl w celu zawarcia stosownej umowy.

6.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

§ 6 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy przez Użytkownika z Administratorem w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

§ 7 Warunki techniczne świadczenia usług.

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

a.     połączenie z siecią Internet;

b.     przeglądarki internetowe.

c.     Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

2.     Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Serwisu. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w zakładce Pliki Cookies w stopce Serwisu

§ 8 Reklamacje

1.     Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: biuro@k2online.pl. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty inne niż Administrator, Użytkownik Serwisu winien zgłaszać bezpośrednio do danego usługodawcy.

2.     Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.     Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: K2online.pl, ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo.

2.     Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Serwisu niniejszego regulaminu prosimy kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e-mail: biuro@k2online.pl

3.     Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Użytkowników Serwisu, Administrator powiadomi Użytkowników na stronie Serwisu z 7-dniowym wyprzedzeniem.